Notice: Undefined variable: headerimg in /var/www/vhosts/lastmilelogistics.nu/httpdocs/wp-content/themes/lastmilelogistics/components/header-photo.php on line 21

Notice: Undefined variable: headertxt in /var/www/vhosts/lastmilelogistics.nu/httpdocs/wp-content/themes/lastmilelogistics/components/header-photo.php on line 23

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Van: Last Mile Logistics B.V., gevestigd te Oisterwijk

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Last Mile Logistics B.V. (hierna kortweg aangeduid als; LML) te leveren producten of door LML te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “opdrachtgever” bedoeld; iedere persoon of rechtspersoon die LML heeft verzocht of heeft opgedragen om enige diensten te verlenen alsmede iedere persoon of rechtspersoon die bij of via LML goederen heeft besteld en/of heeft gekocht.

1.3 Eventuele inkoop-, verkoop- of andere algemene voorwaarden van op- drachtgever zijn niet van toepassing tussen LML en opdrachtgever tenzij LML die algemene voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. LML en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

2 Aanbiedingen / offertes

2.1 Alle aanbiedingen die LML doet zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van LML of door feitelijke uitvoering door LML komt een overeenkomst tot stand. Opdrachtgever heeft – behoudens eventuele in deze algemene voor- waarden of in de overeenkomst genoemde gevallen – niet het recht een ge- plaatste bestelling te annuleren of gesloten overeenkomst op te zeggen.

2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren.
2.3 De in de aanbiedingen van LML weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is LML gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, heeft opdracht- gever het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

2.4 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van LML.

2.5 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van LML ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3 Uitvoering van de overeenkomst

3.1 LML zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eis van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschappen. Alle door LML te verrichten en reeds verrichte werkzaamheden zijn uitsluitend gebaseerd op een inspanningsverplichting van LML jegens opdrachtgever, tenzij LML en op- drachtgever uitdrukkelijk een aanneemsom zouden zijn overeengekomen. Ook indien de werkzaamheden van LML niet tot het gewenste resultaat zouden leiden of zouden hebben geleid, is opdrachtgever de overeengekomen vergoeding voor die werkzaamheden verschuldigd.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LML het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is LML gerechtigd de uitvoering van de onderdelen van die overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 LML is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.3.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van LML, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor LML werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door LML worden ingeschakeld.

3.6 De uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

4 Medewerking en verantwoordelijkheden van opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal LML steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden of voor de uitvoering van de overeengekomen leveranties. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

4.2 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever programmatuur, apparatuur, materialen, aansluitingen, telefoonverbindingen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers voor de toepassing van de door LML te leveren zaken of diensten beschikbaar te hebben, dan wel indien is overeengekomen dat dergelijke zaken aan LML voor de uitvoering van deze overeenkomst ter beschikking worden gesteld, dan behoren deze zaken te voldoen aan de specificaties die LML aan opdrachtgever heeft opgegeven, of – bij gebreke van laatstbedoelde opgave – aan de ter zake als gebruikelijk aan te merken specificaties.

4.3 Indien medewerkers van LML of medewerkers van derden die door LML zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie elders, zal opdrachtgever er kosteloos voor zorgdragen dat op die locatie alle faciliteiten voorhanden zijn die voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. Tot deze redelijkerwijs vereiste faciliteiten behoren onder meer operationeel zijnde telecommunicatiefaciliteiten.

4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij te allen tijde een volledige en deugdelijk bruikbare back-up heeft van alle programma’s, bestanden en/of gegevens die zijn weergegeven of opgeslagen op de informatiedragers of op het netwerk van informatiedragers ten aanzien waarvan LML mogelijkerwijs werkzaamheden zal dienen uit voeren. De back-up bedoeld in de vorige volzin zal door opdrachtgever worden bewaard op een daarvoor geschikte plek met een minimaal risico op het verloren gaan van deze back-up. Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen dat deze back-up nooit ouder is dan één werkdag tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

4.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat op de locaties die in het voorgaande lid van dit artikel zijn bedoeld, voortdurend voldoen aan de redelijke eisen die daaraan gesteld worden, alsmede aan eventuele door LML gestelde eisen, op onder meer het gebied van de veiligheid, de temperatuur, de vochtigheids- graad, de ontluchting, de stroomtoevoer en de watertoevoer als mede ten aanzien van andere aspecten die van belang kunnen zijn voor een goed resultaat van de door of namens LML uit te voeren werkzaamheden.

4.6 Indien de gegevens waarover LML voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door opdrachtgever aan LML ter beschikking worden gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft LML in ieder geval het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5 Prijzen en honorarium

5.1 Alle prijzen en honoraria zijn in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van de door LML aan opdrachtgever te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 Indien door LML en opdrachtgever het honorarium voor de door LML te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van LML gehanteerd zoals dat bestond in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.3 Indien door partijen het honorarium voor de door LML te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren zijn verricht een toeslag op het uurtarief als bedoeld in het voor- gaande lid. Deze toeslagen bedragen:

– per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur:                  25 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur:                         50 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur:                  100 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur op zaterdag:                                                   100 % van het uurtarief;
– per gewerkt uur op zon- en feestdagen:                                100 % van het uurtarief;

5.4 Tenzij anders is overeengekomen is LML gerechtigd bij opdrachtgever reistijd in rekening te brengen alsmede om reiskosten en eventuele verblijfskosten eveneens aan opdrachtgever door te berekenen.

5.5 Indien de door LML te leveren prestatie bestaat uit zowel het leveren van producten als uit het leveren van diensten, is LML gerechtigd om terstond na haar levering van de producten aan opdrachtgever de verkoopprijs van die producten in rekening te brengen, ongeacht of door LML aan opdrachtgever te leveren diensten wel of niet reeds zijn verricht.

5.6 Indien LML en opdrachtgever een overeenkomst hebben gesloten waarin sprake is van door opdrachtgever periodiek te betalen werkzaamheden of bedragen, is LML gerechtigd de afgesproken of geldende prijzen, tarieven of honoraria aan te passen mits zij die aanpassing tenminste een maand van tevoren aan opdrachtgever schriftelijk mededeelt.

5.7 Indien LML op verzoek of met voorafgaande toestemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan LML worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LML.

5.8 Opdrachtgever accepteert dat door de werkzaamheden of prestaties bedoeld in de voorgaande bepaling het overeengekomen tijdstip van voltooiing van de dienstverlening mogelijk wordt beïnvloed.

6 Betaling

6.1 Betaling dient steeds voorafgaand aan de levering of uitvoering van de werkzaamheden plaats te vinden, tenzij partijen schriftelijk andere betalings- condities overeenkomen.
6.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit artikel 6.1 van deze voorwaarden voortvloeit, zijn alle vorderingen van LML op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Ook in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever alsmede in het geval enig beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd, zijn alle vorderingen van LML op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de termijn die uit de voorgaande bepaling voortvloeit, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1 % per maand, dan wel de wettelijke handelsrente als die hoger zou zijn.

6.4 In geval dat na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is opdrachtgever aan LML een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door opdrachtgever aan LML verschuldigde hoofdsom exclusief BTW, ongeacht of LML buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken.

6.5 Onverminderd de rechten van LML voortvloeiend uit de voorgaande bepaling is opdrachtgever jegens LML gehouden om alle buitengerechtelijke kosten die LML dient te maken ter invordering van hetgeen opdrachtgever aan haar verschuldigd is en welke kosten als vermogensschade van LML kunnen worden aangemerkt, aan LML te vergoeden. De werking van artikel 6:92 BW is uitgesloten.

7 Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

7.1 LML behoudt zich het eigendom voor van alle door hem aan opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de prijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Onder goederen als bedoeld in de vorige volzin wordt tevens verstaan; plannen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, films, software, bestanden en documenten. Indien LML zowel goederen aan opdrachtgever heeft verkocht als werkzaamheden voor opdrachtgever heeft verricht, geldt de voornoemde voorbehouden eigendom totdat opdrachtgever ook de vordering ter zake deze werkzaamheden van LML geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die LML op opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens LML.

7.2 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van LML te bewaren. Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan LML op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra LML te kennen geeft dit te wensen, door opdrachtgever aan LML worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van LML jegens opdrachtgever.

7.3 Zolang de eigendom van afgeleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.

7.4 Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van opdrachtgever bevinden, behoudt LML zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die LML dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben.

7.5 Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper tekortschiet of LML goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever in die verplichtingen tekort zal schieten, is LML gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdracht- gever zal LML te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de LML en machtigt LML hierbij -voor zover nodig- om dat te doen. In geval van schending door opdrachtgever van dit artikel, verbeurt opdrachtgever aan LML een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die opdrachtgever met LML was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor LML uit de terugneming voortvloeit.

7.6 Het is opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

7.7 Opdrachtgever zal vorderingen die zij jegens haar afnemers verkrijgt niet aan derden cederen of verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LML. Opdrachtgever zal laatstbedoelde vorderingen, zodra LML de wens daartoe te kennen heeft gegeven, aan LML verpanden op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van LML uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever.

7.8 LML is gerechtigd de afgifte van zaken die zij voor opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door opdrachtgever aan LML verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

8 Intellectuele eigendom

8.1 LML vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat bepaalde door LML zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk zouden maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever LML onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van een dergelijke rechtsvordering en opdrachtgever de afhandeling van de zaak, op eerste verzoek van LML, geheel aan LML overdraagt.

8.2 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij LML of bij haar licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiks- rechten van de goederen die in de voorgaande zin zijn bedoeld indien en voor zover deze nadrukkelijk en schriftelijk door LML aan opdrachtgever zijn toegekend. Behoudens deze schriftelijke uitdrukkelijke toekenning is opdrachtgever derhalve niet gerechtigd om die goederen te verveelvoudigen of openbaar te maken of ter kennis van derden te stellen of door derden te laten gebruiken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit.

8.3 Het is LML of haar leveranciers toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien LML door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Het is opdrachtgever eveneens niet toegestaan om de broncode van de door LML geleverde programmatuur in enig opzicht te veranderen.

8.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de door LML geleverde programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

9 Duur van de overeenkomst

9.1 Indien de duur van de overeenkomst tussen LML en opdrachtgever niet nader overeengekomen is, moet deze overeenkomst geacht worden te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst duidelijk anders voortvloeit.

9.2 Indien tussen LML en opdrachtgever een overeenkomst is gesloten voor een bepaalde periode, wordt de duur van die overeenkomst geacht stilzwijgend met de duur van die oorspronkelijke periode te zijn verlengd, indien niet uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het einde van die oorspronkelijke periode door opdrachtgever op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt dat zij verkiest de overeenkomst niet te verlengen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 In het geval de overeenkomst tussen LML en opdrachtgever krachtens het eerste lid van dit artikel geacht moet worden te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, zal voor beide partijen een opzegtermijn van twee maanden gelden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

10 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

10.1 LML is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst LML ter kennisgenomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen (in geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt);
–  opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of als niet afdoende moet worden aangemerkt;
–  indien opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aan- vraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd.

10.2 LML is voorts bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeen- komst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3 Ingeval van een situatie als genoemd in dit artikel, worden alle gefactureerde bedragen, en tevens vorderingen verband houdend met nog niet gefactureerde maar wel uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten- alsdan direct opeisbaar en tevens kan LML onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. LML zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11 Levering(stermijn), uitvoering(stermijn)

11.1 Indien tussen partijen is overeengekomen dat bepaalde werkzaamheden binnen een specifiek tijdvak of op een specifiek tijdstip zullen zijn voltooid of dat bepaalde goederen binnen een specifieke termijn zullen zijn geleverd, moet het betreffende tijdvak, het betreffende tijdstip, of de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden waaronder en waarvoor die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met betrekking tot de tijdsplanning na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen.

11.2 De enkele overschrijding van het in de voorgaande bepaling genoemde tijdvak of tijdstip of van de in die bepaling genoemde termijn brengt LML niet in verzuim. In dat geval zal opdrachtgever voorafgaand aan een eventuele ingebrekestelling van LML met LML in overleg treden omtrent de voorkoming van verdere vertraging.

11.3 Goederen gelden ook als (onder eigendomsvoorbehoud) geleverd, zodra LML- opdrachtgever ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij LML of bij een derde klaar staan om door opdrachtgever te worden afgehaald of om in opdracht van opdrachtgever te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de opdrachtgever.

12 Reclame

12.1 Eventuele klachten over de door of namens LML verrichte werkzaamheden of over de door of namens LML geleverde goederen dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na constatering van de betreffende vermeende onvolkomenheid, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het verrichten van die werkzaamheden respectievelijk levering van die goederen schriftelijk te worden gemeld aan LML. Deze schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de onvolkomenheid of tekortkoming te bevatten zodat LML in staat is adequaat te reageren.

12.2 Indien een klacht van opdrachtgever jegens LML gegrond is, zal LML de werkzaamheden of goederen alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien van laatstbedoelde zinloosheid sprake zou zijn, dient dit door opdrachtgever schriftelijk te worden kenbaar gemaakt en toegelicht.

12.3 Indien het alsnog leveren van de overeengekomen werkzaamheden of goederen onmogelijk of zinloos geworden zou zijn, zal LML slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

13 Garantie

13.1 Indien door LML aan opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of goederen, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan opdrachtgever geen beroep doen op garantie.

13.2 Voor zover LML aan opdrachtgever zaken onder garantie heeft geleverd, vervallen alle verplichtingen van LML voortkomend uit die garantie indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer of het gevolg zijn van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld bij brand- of water- schade, of indien opdrachtgever zonder toestemming van LML wijzigingen in de door LML geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. LML zal door opdrachtgever tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij opdrachtgever de producten op zijn kosten aan LML ter beschikking stelt.

13.3 Indien opdrachtgever een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft LML het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij opdrachtgever in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

13.4 Indien en voor zover opdrachtgever verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is LML bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.

14 Aansprakelijkheid

14.1 LML is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door opdrachtgever zou worden geleden indien die schade aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van LML.
14.2 Indien en voor zover door LML goederen zijn geleverd strekkende tot realisatie van een beveiligingssysteem, kan LML in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van wederrechtelijke gedragingen van derden, ongeacht of de door LML geleverde goederen tot doel hadden de betreffende wederrechtelijke gedragingen te voorkomen of te bestrijden. LML kan immers niet geacht worden zich te hebben verbonden tot realisatie van een situatie waarbij enige wederrechtelijke gedraging jegens opdrachtgever volledig onmogelijk wordt gemaakt. Ook in het geval er sprake zou zijn van disfunctioneren van de door LML geleverde goederen, kan LML in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade als bedoeld in het onderhavige lid.

14.3 Indien en voor zover door LML aan opdrachtgever goederen zijn geleverd waarvan de werking afhankelijk is van een of meerdere instellingen van deze goederen, en de betreffende instellingen door opdrachtgever zelf kunnen worden aangepast, kan LML in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die mogelijk toegeschreven kan worden aan het feit dat de instelling(en) in kwestie niet optimaal is/zijn (geweest).

14.4 De totale aansprakelijkheid van LML wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen LML en opdrachtgever zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door LML aan opdrachtgever te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst tussen LML en opdrachtgever hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs als bedoeld in de voorgaande volzin vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.

14.5 Onder directe schade als bedoeld in de voorgaande bepaling wordt uitsluitend verstaan;

a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LML aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LML toegerekend kunnen worden;

c) redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.

14.6 De aansprakelijkheid van LML voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade voor bedrijfs- stagnatie is uitgesloten.
14.7 LML is in geen geval aansprakelijk voor kosten of schade ten gevolgen van de wijziging, vernietiging of verlies van programma’s, bestanden en/of gegevens die op enige informatiedrager werden bewaard, aangezien opdrachtgever krachtens artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden gehouden is er voor zorg te dragen dat zij te allen tijde een back-up van die gegevens behoudt.

15 Overmacht

15.1 LML is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LML opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door LML niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

15.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan alle omstandig- heden die de nakoming van de verbintenissen geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet aan LML zijn toe te rekenen en/of die buiten haar schuld en/of toedoen zijn ontstaan. Daaronder moeten onder meer doch niet uitsluitend worden begrepen het door LML niet of niet tijdig van derden ontvangen van al hetgeen voor de nakoming van haar verplichtingen noodzakelijk is, alsmede brand, werkstakingen, belemmerende overheidsmaatregelen, storingen in telefoon- of netwerkverbindingen of andere storingen die in redelijkheid niet binnen de risicosfeer van LML liggen.
15.3 Voor zover LML ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en voor zover aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LML gerechtigd om dat gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst daarvoor.

16 Geheimhouding

16.1 Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst van LML ontvangt.
16.2 Opdrachtgever zal zijn medewerkers, en de derden van wiens diensten hij gebruik maakt, de in dit artikel genoemde verplichtingen eveneens opleggen. 16.3 Indien en voor zover LML krachtens enige wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak gehouden zou zijn om vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en LML zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is LML jegens opdrachtgever gerechtigd om de betreffende informatie aan de betreffende derden te verstrekken.

16.4 In geval van schending door opdrachtgever van dit artikel, verbeurt zij aan LML een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door LML geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan LML in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

17 Persoonsgegevens

17.1 Indien opdrachtgever persoonsgegevens van LML verwerkt of indien LML persoonsgegevens van opdrachtgever verwerkt, zal opdrachtgever op eerste verzoek van LML een door LML verstrekte verwerkersovereenkomst ondertekenen.

18 Geschillen

18.1 Op alle overeenkomsten tussen LML en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, Buitenlandse wetgeving en verdragen waar- onder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing.

18.2 Ieder eventueel geschil dat tussen LML en opdrachtgever zou ontstaan en dat direct of indirect zou voortkomen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst of uit nadere afspraken naar aanleiding van die overeenkomst, zal worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.